maanantai 21. heinäkuuta 2014

Kysely vapaaehtoisille keväällä 2014

Tiesitkö, että sosiaali- ja terveysviraston työntekijöiden ohjauksessa toimii noin 1700 vapaaehtoista? Tämä mahtavan iso joukko ihmisiä antaa omaa aikaansa ja taitojaan muiden iloksi ja hyödyksi. Vapaaehtoiset kuuluvat usein kiinteänä osana esimerkiksi asukastalojen ja monipuolisten palvelukeskusten yhteisöä ja tuovat oman panoksensa niiden toimintaan. Meille vapaaehtoistoimintaa organisoiville työntekijöille onkin tärkeää kuulla vapaaehtoisten ajatuksia ja toiveita toiminnan kehittämisestä.

Tämän vuoksi julkaisimme toukokuussa kyselyn sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoisille. Halusimme selvittää vapaaehtoisten ajatuksia mm. koulutuksesta, saadusta tuesta ja virkistyksen järjestämisestä.

Kyselyyn vastasi 249 vapaaehtoista eli vastausprosentiksi muodostui 15 %. Vastanneista 218 oli naisia ja 31 miehiä. Ikähaitari oli 60 vuotta – nuorin vastaaja oli 22-vuotias ja vanhin 82-vuotias. Suurin osa vastaajista oli syntynyt vuosina 1930–1959. Näistä tuloksista ei voi vetää liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä tai yleistyksiä, mutta ne tuovat kuitenkin mukavasti suuntaa-antavaa näkemystä kysytyistä asioista.

Keskeisimpiä tuloksia

Suurin osa (yli 70 %) vapaaehtoisistamme toimii useammassa kuin yhdessä vapaaehtoistehtävässä. Toinen vapaaehtoistehtävä voi olla myös järjestöissä tai seurakunnalla. Tämän me tosin jo kokemuksen pohjalta tiesimmekin - vapaaehtoiset ovat usein erityisen aktiivista ja aikaansaavaa porukkaa! :)

Halusimme kysyä vapaaehtoisten mielipidettä koulutuksen tarpeellisuudesta. Vastaajista suurimman osan, yli 80 % mielestä vapaaehtoistoimintaan tarvitaan jonkinlainen koulutus. Vastauksissa näkyi selkeästi oman vapaaehtoistehtävän vaikutus vastaukseen. Koulutusta pitivät erityisen tärkeänä esimerkiksi lastensuojelun tukihenkilöt, joiden vapaaehtoistehtävä vaatiikin erityistä valmentautumista ja tehtävään sopivuutta. Sen sijaan monet palvelukeskusten ja asukastalojen vapaaehtoisista eivät kokeneet koulutusta välttämättömänä. 

Jokaisen vapaaehtoistehtävän kohdalla onkin hyvä pysähtyä pohtimaan, millainen perehdytys tehtävään vaaditaan – riittääkö lyhyempi suullinen opastus vai onko pidempi kurssi paikallaan.  Vapaaehtoistehtäviä, vapaaehtoisia ja tarpeita on erilaisia, joten myös perehdytys/koulutuskäynnöissä on hyvä olla joustoa ja eroa.


Vapaaehtoisen saama tuki jakoi vastaajien mielipiteitä. Positiivista tuloksissa on se, että pääosa vastaajista on kokenut saaneensa tarpeeksi tukea vapaaehtoistehtävässään. Parhaana vapaaehtoisille annettavan tuen muotona nähtiin perehdytys, koulutus sekä lisäkoulutus, mutta myös muut vaihtoehdot saivat paljon vastauksia. Tämä onkin tärkeä tieto meille toiminnan organisoijille: erilaiset vapaaehtoiset kaipaavat erilaista tukea.  Mahdollisimman monenlaiset tuen muodot ovat tarpeen!

Mieluisin aika yhteiselle virkistystapahtumalle jakoi vastaajien mielipiteitä. Suosituimmiksi ajoiksi nousivat syksyn alku ja kevätkauden päättäjäiset, jolloin vastaajat tulisivat mieluiten yhteiseen tapahtumaan.

Avoimissa vastauksissa tuli esille, että vapaaehtoiset toivoisivat enemmän osallistamista yhteiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Koordinaattorien ja vapaaehtoistoiminnan ohjaajien työhön oltiin tyytyväisiä, erityistä kiitosta sai lastensuojelun tukihenkilötoiminnan koordinointi. Kritiikkiä tuli tiedonkulusta ja siitä, että vapaaehtoiset ovat kärsineet henkilökunnan huonosta perehdyttämisestä vapaaehtoisten kanssa toimimiseen. Näihin meidän tulee siis kiinnittää entistä paremmin huomiota jatkossa.


Tällä kertaa kysely toteutettiin melko nopealla aikataululla ja sähköisesti, mikä vaikutti myös vastaajien määrään. Seuraavalla kerralla olisikin tärkeää huolehtia, että kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus vastaamiseen. Vapaaehtoisten mielipiteiden kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää toiminnan kehittämisessä, joten jonkinlaisia kyselyjä tullaan varmasti jatkossakin tekemään.

Mitä mieltä sinä olet?

Mitä ajatuksia tämä sinussa herätti? Haluaisitko kommentoida ja jakaa ajatuksiasi vapaaehtoistoiminnan organisoinnista? Voit kommentoida tämän julkaisun alla olevaan kommenttilaatikkoon tai laittaa meille sähköpostia vapaaehtoistoiminta@hel.fi. Minuun saa myös yhteyden soittamalla 040 334 7282.

Kehittämisterveisin,
Miia, vapaaehtoistyön koordinaattori


Tekstin kuvituksena toimivat geronomiopiskelijoiden ottamat valokuvat keväältä 2014.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti